Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa polskiego, zagraniczny przedsiębiorca, w celu wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski, może zdecydować się otworzenie oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Należy przy tym pamiętać, iż przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział spółki zagranicznej w Polsce oznacza niezależną pod względem organizacyjnym oraz majątkowym część działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemca firmy na obszarze Polski.

Zastanawiając się, jak założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce, należy pamiętać, że polskie przepisy ustawy dotyczącej swobody działalności gospodarczej wyróżniają dwa tryby rejestracji oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (w zależności od tego, czy przedsiębiorca zagraniczny pochodzi z państwa należącego do UE lub EFTA bądź z kraju, które nie należy do żadnej z tych wspólnot). Przedsiębiorcy z krajów członkowskich UE mogą zakładać oddziały przedsiębiorstw na takich samych zasadach, do polscy obywatele.

O czym pamiętać?

By utworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce, konieczne jest podanie informacji dotyczących:

  • Miejsca prowadzenia działalności oraz adresu oddziału,
  • Nazwisk oraz adresów członków zarządu zagranicznego przedsiębiorcy, zasad reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy oraz nazwisk i adresów członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej (o ile taka została powołana),
  • Danych osobowych (w tym numery PESEL), adresu w Polsce oraz stanowiska osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorca w polskim oddziale firmy,
  • Przedmiotu działalności realizowanej przez utworzony oddział, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej – przedmiot działalności oddziału nie może być szerszy niż przedmiot działalności przedsiębiorcy za granicą, jednak też nie powinien być węższy.

Spółki zagraniczne
– rejestracja

Kolejnym krokiem jest rejestracja oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Do zarejestrowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

  • Decyzja właściwego organu zagranicznego przedsiębiorcy w sprawie utworzenia oddziału oraz miejsca jego działalności,
  • Decyzja dotycząca wyznaczenia osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego w powołanym oddziale,
  • Uwierzytelniona kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie (kopia umowy powinna być poświadczona przez notariusza, a wersja w języku polskim powinna zostać przygotowana przez tłumacza przysięgłego),
  • Poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale firmy,
  • Odpis z właściwego rejestru zagranicznego przedsiębiorcy wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem,
  • Dokument potwierdzający, że pomiędzy państwem zagranicznego przedsiębiorcy a Polską jest spełniona tzw. zasada wzajemności (w sytuacji, kiedy przedsiębiorca pochodzi z kraju należącego do UE, zasada ta jest spełniona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).
napisany przez

LTD Solutions

Jesteśmy doświadczoną kancelarią finansową, która od wielu lat zajmuje się obrotem spółek komandytowych z o.o. oraz akcyjnych. Pomagamy naszym klientom założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. Oferujemy również wsparcie w kwestii prowadzenia księgowości czy otwarcia konta bankowego — także poza granicami Polski.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *