Spółki dla obcokrajowców

 

Czy wiedzą Państwo, że spółka z o.o. to polski odpowiednik spółki LTD ( UK) oraz LLC ( USA)?

Polska, pod kątem możliwości prowadzenia i rozwoju biznesu jest krajem niezwykle atrakcyjnym dla cudzoziemców. Stale rosnące zarobki, względnie stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna, sprzyjający klimat ekonomiczny oraz wciąż stosunkowo niskie koszty utrzymania sprawiają, że kraj ten – do niedawna odwiedzany głównie przez turystów – aktualnie wymieniany jest jako dogodne miejsce do prowadzenia biznesu. Białorusini, Ukraińcy czy Rosjanie mają dodatkowo łatwość w przełamaniu barier językowych, Polacy zaś zaczynają doceniać pracowników ze Wschodu i innych państw za ich rzetelność i solidność w wykonywaniu powierzanych obowiązków.

Co Państwo zyskują?

możliwość wejścia na rynek, obejmujący obszar całej Unii Europejskiej już w ciągu 24h
gotowy do podjęcia działalności podmiot z nadanym numerem KRS, NIP, VAT i VAT-EU
konto bankowe spółki w niemal każdej walucie wymienialnej
bardzo szeroki zakres przedmiotu działalności (PKD) przy pozostawieniu możliwości jego edytowania wedle życzenia
elastyczną, dopasowaną do potrzeb umowę spółki

Zainteresowany ofertą LTD Solutions?

Napisz do nas

Dlaczego właśnie spółki?

Spółki komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne stanowią najprostszą i jednocześnie najszybszą możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne nie będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o EOG, a mogące korzystać ze swobody przedsiębiorczości.

Dodatkowo oferta dla obcokrajowców obejmuje:

usługę wirtualnego biura

w ramach której oferujemy skorzystanie z wirtualnych adresów w wielu miastach na terenie całego kraju wraz z obsługą korespondencji oraz skanowaniem dokumentów i przesyłek

księgowość dla przedsiębiorców

którą prowadzą niezwykle kreatywni i otwarci na innowacyjne, opłacalne rozwiązania, specjaliści z branży

Warto wiedzieć:

Formy opodatkowania

W polskim porządku prawnym zyski, które osiąga spółka z o.o. są opodatkowane podwójnie – najpierw podatkiem CIT, a następnie podatkiem PIT (dwukrotnie wg stawki 19%). W pierwszej kolejności dochód spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeśli zysk spółki z o.o. jest wypłacany wspólnikom w postaci dywidendy, są oni obowiązani dodatkowo uiścić podatek PIT. Pracownicy LTD Solutions posiadają niezbędną wiedzę, by zoptymalizować powyższe formy opodatkowania, co z pewnością pozwoli Państwu zaoszczędzić sporo pieniędzy.

O czym powinni Państwo wiedzieć?

  • Wspólnicy spółki z o. o. są obowiązani do powołania Zarządu spółki. Zarząd musi składać się z co najmniej jednej osoby, która obejmuje funkcję Prezesa Zarządu.
  • Spółka z o. o. jest spółką kapitałową – wspólnicy mają zatem obowiązek wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.
  • Minimalny kwota kapitału zakładowego w spółce z o. o. wynosi 5000 PLN (ok. 1500 $).
  • Wspólnikiem spółki z o. o. może być także inna spółka z o.o., jeżeli nie jest ona jedynym wspólnikiem nowo zawiązanej spółki.

Czy w spółce z o. o. można zatrudnić pracowników?

Oczywiście istnieje możliwość zatrudniania pracowników z Polski na dowolnych zasadach. Spółki zarejestrowane na terytorium Polski mają także możliwość zatrudniania osób spoza UE na umowy o dzieło.

Zakup nieruchomości – brak obowiązku uzyskania zezwolenia

Spółka, której udziałowcami są osoby zagraniczne spoza EOG, może dokonać zakupu nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości rolnych oraz gruntów) na terytorium Polski. Fakt prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. zwalnia bowiem od obowiązku uzyskania zezwolenia.

Przykład:
Obywatel Chin jest jedynym udziałowcem spółki z o. o. z siedzibą w Polsce. Mimo, iż wciąż będzie traktowany jak cudzoziemiec, zostanie zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości. Stanie się tak z uwagi na fakt, iż spółka, nawet taka, która w całości jest kontrolowana przez obcy kapitał, będzie traktowana jako przedsiębiorca z obszaru EOG i tym samym zwolniona od uzyskania zezwolenia.

Gateway do UE

Otwarcie konta bankowego spółki ma często największe znaczenie dla przyszłego zagranicznego przedsiębiorcy. Jest to przecież najlepszy z możliwych sposobów wejścia z biznesem na rynek Unii Europejskiej. Nasze spółki mają nadany numer VAT UE, co czyni je pełnoprawnymi do zawierania transakcji na terytorium całej UE. Dodatkowo, możliwość zdalnej obsługi konta bankowego ułatwia prowadzenie spraw finansowych spółki, nawet w sytuacji przebywania poza jej siedzibą we własnym kraju. Obecnie wszystkie banki w Polsce posiadają internetową oraz mobilną platformę obsługi konta.

Brak ograniczeń w transferach międzynarodowych

Kolejną z zalet posiadania spółki w Polsce jest brak limitu ilościowego i kwotowego w transferach międzynarodowych, które można dokonywać w niemal każdej walucie wymienialnej.

Krok I

ZAŁOŻENIE
SPÓŁKI Z O.O.

cudzoziemiec zakłada spółkę z o. o. z siedzibą w Polsce

nie jest konieczne jego osobiste stawiennictwo, gdyż spółkę można zarejestrować zdalnie

Krok II

UZYSKANIE
WIZY

cudzoziemiec – jako wspólnik i członek zarządu spółki – ubiega się o wizę w celu prowadzenia działalności gospodarczej

na tej podstawie może już przyjechać do Polski

Krok III

UZYSKANIE ZEZWOLENIA
NA POBYT CZASOWY

cudzoziemiec – o ile spełnia wyżej wymienione warunki – ubiega się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (otrzymuje wówczas tzw. kartę pobytu czasowego)

następnie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały (tzw. karta stałego pobytu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Napisz do nas

Siedziba firmy:

Kancelaria LTD Solutions Sp. z o.o.
ul. Głogowska 82/22,
60-741 Poznań

KRS 0000759015
NIP 7792499897
REGON 381862901

Oferujemy gotowe spółki na sprzedaż