Strona główna » Gotowe spółki » Spółki dla obcokrajowców

Spółki dla obcokrajowców

 

Czy wiedzą Państwo, że spółka z o.o. to polski odpowiednik spółki LTD ( UK) oraz LLC ( USA)?

Polska, pod kątem możliwości prowadzenia i rozwoju biznesu jest krajem niezwykle atrakcyjnym dla cudzoziemców. Stale rosnące zarobki, względnie stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna, sprzyjający klimat ekonomiczny oraz wciąż stosunkowo niskie koszty utrzymania sprawiają, że kraj ten – do niedawna odwiedzany głównie przez turystów – aktualnie wymieniany jest jako dogodne miejsce do prowadzenia biznesu. Białorusini, Ukraińcy czy Rosjanie mają dodatkowo łatwość w przełamaniu barier językowych, Polacy zaś zaczynają doceniać pracowników ze Wschodu i innych państw za ich rzetelność i solidność w wykonywaniu powierzanych obowiązków.

Co Państwo zyskują?

możliwość wejścia na rynek, obejmujący obszar całej Unii Europejskiej już w ciągu 24h
gotowy do podjęcia działalności podmiot z nadanym numerem KRS, NIP, VAT i VAT-EU
konto bankowe spółki w niemal każdej walucie wymienialnej
bardzo szeroki zakres przedmiotu działalności (PKD) przy pozostawieniu możliwości jego edytowania wedle życzenia
elastyczną, dopasowaną do potrzeb umowę spółki

Zainteresowany ofertą LTD Solutions?

Napisz do nas

Dlaczego właśnie spółki?

Spółki komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne stanowią najprostszą i jednocześnie najszybszą możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne nie będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o EOG, a mogące korzystać ze swobody przedsiębiorczości.

Dodatkowo oferta dla obcokrajowców obejmuje:

usługę wirtualnego biura

w ramach której oferujemy skorzystanie z wirtualnych adresów w wielu miastach na terenie całego kraju wraz z obsługą korespondencji oraz skanowaniem dokumentów i przesyłek

księgowość dla przedsiębiorców

którą prowadzą niezwykle kreatywni i otwarci na innowacyjne, opłacalne rozwiązania, specjaliści z branży

Warto wiedzieć:

Formy opodatkowania

W polskim porządku prawnym zyski, które osiąga spółka z o.o. są opodatkowane podwójnie – najpierw podatkiem CIT, a następnie podatkiem PIT (dwukrotnie wg stawki 19%). W pierwszej kolejności dochód spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeśli zysk spółki z o.o. jest wypłacany wspólnikom w postaci dywidendy, są oni obowiązani dodatkowo uiścić podatek PIT. Pracownicy LTD Solutions posiadają niezbędną wiedzę, by zoptymalizować powyższe formy opodatkowania, co z pewnością pozwoli Państwu zaoszczędzić sporo pieniędzy.

O czym powinni Państwo wiedzieć?

  • Wspólnicy spółki z o. o. są obowiązani do powołania Zarządu spółki. Zarząd musi składać się z co najmniej jednej osoby, która obejmuje funkcję Prezesa Zarządu.
  • Spółka z o. o. jest spółką kapitałową – wspólnicy mają zatem obowiązek wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.
  • Minimalny kwota kapitału zakładowego w spółce z o. o. wynosi 5000 PLN (ok. 1500 $).
  • Wspólnikiem spółki z o. o. może być także inna spółka z o.o., jeżeli nie jest ona jedynym wspólnikiem nowo zawiązanej spółki.

Czy w spółce z o. o. można zatrudnić pracowników?

Oczywiście istnieje możliwość zatrudniania pracowników z Polski na dowolnych zasadach. Spółki zarejestrowane na terytorium Polski mają także możliwość zatrudniania osób spoza UE na umowy o dzieło.

Zakup nieruchomości – brak obowiązku uzyskania zezwolenia

Spółka, której udziałowcami są osoby zagraniczne spoza EOG, może dokonać zakupu nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości rolnych oraz gruntów) na terytorium Polski. Fakt prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. zwalnia bowiem od obowiązku uzyskania zezwolenia.

Przykład:
Obywatel Chin jest jedynym udziałowcem spółki z o. o. z siedzibą w Polsce. Mimo, iż wciąż będzie traktowany jak cudzoziemiec, zostanie zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości. Stanie się tak z uwagi na fakt, iż spółka, nawet taka, która w całości jest kontrolowana przez obcy kapitał, będzie traktowana jako przedsiębiorca z obszaru EOG i tym samym zwolniona od uzyskania zezwolenia.

Gateway do UE

Otwarcie konta bankowego spółki ma często największe znaczenie dla przyszłego zagranicznego przedsiębiorcy. Jest to przecież najlepszy z możliwych sposobów wejścia z biznesem na rynek Unii Europejskiej. Nasze spółki mają nadany numer VAT UE, co czyni je pełnoprawnymi do zawierania transakcji na terytorium całej UE. Dodatkowo, możliwość zdalnej obsługi konta bankowego ułatwia prowadzenie spraw finansowych spółki, nawet w sytuacji przebywania poza jej siedzibą we własnym kraju. Obecnie wszystkie banki w Polsce posiadają internetową oraz mobilną platformę obsługi konta.

Brak ograniczeń w transferach międzynarodowych

Kolejną z zalet posiadania spółki w Polsce jest brak limitu ilościowego i kwotowego w transferach międzynarodowych, które można dokonywać w niemal każdej walucie wymienialnej.

Krok I

ZAŁOŻENIE
SPÓŁKI Z O.O.

cudzoziemiec zakłada spółkę z o. o. z siedzibą w Polsce

nie jest konieczne jego osobiste stawiennictwo, gdyż spółkę można zarejestrować zdalnie

Krok II

UZYSKANIE
WIZY

cudzoziemiec – jako wspólnik i członek zarządu spółki – ubiega się o wizę w celu prowadzenia działalności gospodarczej

na tej podstawie może już przyjechać do Polski

Krok III

UZYSKANIE ZEZWOLENIA
NA POBYT CZASOWY

cudzoziemiec – o ile spełnia wyżej wymienione warunki – ubiega się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (otrzymuje wówczas tzw. kartę pobytu czasowego)

następnie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały (tzw. karta stałego pobytu

Gotowe spółki dla obcokrajowców

Nie od dziś wiadomo, że Polska, oceniając ją pod kątem możliwości prowadzenia i rozwoju biznesu stała się krajem niezwykle atrakcyjnym gospodarczo dla cudzoziemców. Przepływ emigrantów w naszym kraju stale rośnie, a znaczna część obcokrajowców decyduje się osiąść w Polsce na stałe. Przyczyną są z pewnością stale rosnące zarobki, względnie stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna, sprzyjający klimat ekonomiczny oraz wciąż stosunkowo niskie koszty utrzymania. To wszystko sprawia, że kraj ten – do niedawna odwiedzany głównie przez turystów – aktualnie wymieniany jest jako dogodne miejsce do prowadzenia biznesu w Europie. Białorusini, Ukraińcy czy Rosjanie mają dodatkowo łatwość w przełamaniu barier językowych z uwagi na podobieństwo języka polskiego do ich ojczystego, Polacy zaś zaczynają doceniać pracowników ze wschodu i innych państw za ich rzetelność i solidność w wykonywaniu powierzanych obowiązków. To wszystko sprawia, że wielu cudzoziemców bardzo poważnie myśli o rozpoczęciu prowadzenia biznesu w Polsce, a to przez rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kupno już gotowej spółki kapitałowej czy pomoc w poszczególnych czynnościach rejestracyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w sprawach związanych z legalizacją ich pobytu w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że założenie spółki przez cudzoziemca w zupełnie obcym kraju z całkowicie odmiennym i ulegającym częstym zmianom reżimem prawnym, dodatkowo w obcym języku i strukturze administracyjnej i sądowniczej stanowi nie lada wyzwanie, dlatego Kancelaria LTD Solutions oferuje kompleksową pomoc w rejestracji, zakładaniu czy zakupie już gotowej spółki z o. o. przez cudzoziemców. Wskazać też trzeba, iż z praktycznego punktu widzenia, procedura założenia spółki przez cudzoziemca nie jest bardziej skomplikowana czy sformalizowana od procedury założenia tożsamego podmiotu przez obywatela polskiego.

A zatem wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i wątpliwościom naszych klientów -obcokrajowców co do najbardziej adekwatnej, korzystnej, a przede wszystkim wygodnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, postanowiliśmy przedstawić Państwu szereg argumentów przemawiających za najdogodniejszym rozwiązaniem, które pozwoli cudzoziemcowi założyć tudzież zarejestrować, a także kupić gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób szybki, pozbawiony szeregu formalności, a przede wszystkim nie wiążący się z koniecznością osobistej wizyty tudzież stawiennictwa w Polsce…

Cudzoziemiec – kim jest w świetle prawa?

Zacznijmy od samego pojęcia cudzoziemca i jego statusu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Termin cudzoziemiec jest pojęciem prawnym, dla którego dość charakterystyczne, aczkolwiek nie zupełnie odosobnione jest to, że w polskim prawie nie funkcjonuje wyłącznie jedno rozumienie tej definicji. Z pewnością najistotniejsze znaczenie na gruncie związanym z rozumieniem terminologii cudzoziemca ma jednak definicja zawarta w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zgodnie z którą cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. W doktrynie definicji tej nadaje się charakter uniwersalny, tzn., że ma stanowić lex generali przy wykładni tegoż pojęcia.

W jaki sposób status „cudzoziemca” wpływa na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

W bardzo dużym skrócie i pewnym uproszczeniu wskazać należy, że każdy cudzoziemiec, i to bez względu na posiadane obywatelstwo czy dokumenty, na podstawie których zalegalizowano jego pobyt w Polsce ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Co niezwykle istotne, każdy cudzoziemiec może również do tych spółek przystępować, a także nabywać w nich udziały czy akcje. Powyższe rozwiązanie ma z pewnością pełne uzasadnienie w tym, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.0.1292 dalej: u.p.p.) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy są więc per se zarówno osobowe jak i kapitałowe spółki handlowe, a nie poszczególni jej wspólnicy czy udziałowcy (w omawianym przypadku będący cudzoziemcami). Skoro zaś wspólnicy takiego przymiotu nie posiadają, to jako osoby fizyczne nie mają obowiązku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jedynie w związku z posiadaniem statusu wspólnika w takiej spółce.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje dodatkowo, którzy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na identycznych zasadach jak polscy przedsiębiorcy, a nie wyłącznie jako wspólnicy czy udziałowcy spółek prawa handlowego. Katalog tychże osób jest naprawdę bardzo szeroki. Po pierwsze, zgodnie z art. 4 ust. 1 tejże ustawy osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oprócz obywateli terytorium Unii Europejskiej takie uprawnienia przyznano całemu katalogowi innych cudzoziemców, w tym obywateli innych państw niż państwa członkowskie, którzy posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, posiadają ważną Kartę Polaka, są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g, są uczestnikami organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5  u.p.z. także członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osoby zagranicznej, do której odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak ta osoba zagraniczna, a także członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.

Jak zatem widać, lista cudzoziemców, którzy mogą podjąć działalność gospodarczą w Polsce na identycznych zasadach jak obywatele polscy jest bardzo obszerna, co dodatkowo zachęca i stymuluje wzrost zainteresowania cudzoziemców rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Te krajowe ograniczenia ustawowe nie są jakoś daleko idące czy doniosłe, ponieważ w praktyce sprowadzają się jedynie do ograniczenia możliwości wyboru formy działalności gospodarczej, a nie do możliwości jej prowadzenia w ogóle. Nadto, ta dopuszczalna do zawiązania dla każdego cudzoziemca w całkowitym zakresie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przecież od co najmniej kilku lat najbardziej popularną formą spółki prawa handlowego wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, jak i na całym świecie. I tą właśnie formą działalności gospodarczej skupimy się w głównej mierze w dalszej części niniejszego opracowania, wskazując na praktyczne aspekty i możliwości założenia i prowadzenia spółki z o. o. przez cudzoziemca w Polsce.

Rejestracja spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
przez cudzoziemca on-line

Rejestracja spółki on-line przez cudzoziemca stanowi od niedawna innowacyjną metodę zakładania spółki z o. o. w Polsce, której dokonuje się przy pomocy portalu S24 w systemie elektronicznym. Co ważne, przez Internet, przy pomocy portalu S24 cudzoziemiec może zarejestrować nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również handlowe spółki osobowe, w tym jawną czy komandytową. Co oczywiste, do założenia spółki przez cudzoziemca, również w formie on-line potrzebna jest stosowna umowa spółki bądź statut. Decydując się na założenie spółki z o. o. przez Internet, cudzoziemcy mogą skorzystać ze wzorca umowy spółki, udostępnionego na portalu S-24. Podkreślenia wymaga, iż wzorzec udostępniony w systemie S24 sprosta jedynie spółkom o nieskomplikowanym charakterze, których umowa nie zawiera niestandardowych zapisów. Wzorzec umowy udostępniony przez Internet charakteryzuje się bowiem pewną szablonowością, a ustalone tam z góry schematy nie mogą podlegać modyfikacjom. Warto też podkreślić, iż ostateczna forma rejestracji spółki założonej przez cudzoziemca zależeć będzie od wyboru formy zawarcia umowy spółki – czy będzie to umowa zaproponowana z góry ustalonym wzorcem umownym dostępnym w systemie S24 czy umowa zawarta w formie tradycyjnej z dowolnie ukształtowanymi, ograniczonymi jedynie przepisami prawa, regulacjami umownymi. Oczywiście, aby skorzystać z możliwości zawarcia umowy spółki przez Internet, a także rejestracji spółki on-line  konieczne jest posiadanie aktywnego konta w systemie S24, bowiem jedynie aktywny użytkownik portalu S24 ma możliwość tworzenia profilów przedsiębiorstw oraz ich przeglądania.

Podkreślenia wymaga, że jeśli udziałowcem spółki zakładanej przez cudzoziemca ma być osoba prawna (chociażby kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) konto w systemie S24 powinna założyć osoba uprawniona do reprezentacji tej spółki (osoby prawnej). Co nie mniej ważne, aktywne konto w systemie S24 posiadać musi nie tylko osoba, która ostatecznie będzie podpisywać wniosek o rejestrację, ale także wszyscy wspólnicy (oraz ich reprezentanci) uczestniczący w podpisywaniu umowy spółki. Co niezwykle istotne dla obcokrajowców, założenie spółki przez Internet zapewnia kompleksową obsługę elektroniczną sprawy rejestrowej, tzn. że wszelkie czynności związana z rejestracją spółki on-line przez cudzoziemców będzie mogła być załatwiona przez Internet, zdalnie, za pośrednictwem systemu S24 czyli bez konieczności wychodzenia z domu czy przemieszczania się do siedziby sądu rejestrowego.

Nie bylibyśmy jednak Państwu potrzebni, gdyby portal S24 i zakładanie spółki on-line wiązało się jedynie z samymi tylko korzyściami i było pozbawione jakichkolwiek mankamentów. Podkreślić bowiem trzeba, iż kompleksowe skorzystanie z rozwiązań technologicznych systemu S24 niesie ze sobą pewne dość istotne ograniczenia. Przede wszystkim założenie spółki przez Internet daje zdecydowanie mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki wedle uznania, preferencji czy tych związanych z Państwa indywidualnymi potrzebami. A zatem każdy cudzoziemiec, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z o. o. w Polsce musi wcześniej dokładnie rozważyć jakich rozwiązań prawnych potrzebuje do skutecznego prowadzenia biznesu w Polsce, a następnie wspólnie z naszym konsultantem dokonać najbardziej adekwatnego do indywidualnych potrzeb wyboru formy umowy spółki.

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje bowiem, że prosta, szablonowa umowa spółki nie zawsze jest w stanie sprostać oczekiwaniom klienta zagranicznego. Jednym z bardziej doniosłych ograniczeń jest np. brak możliwości pokrycia kapitału zakładowego wkładem innym niż pieniężny, czyli tzw. aportem. Kapitał zakładowy spółki zawartej kompleksowo w systemie S24 można bowiem pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Jeśli zaś chodzi o sposób podpisywania dokumentów elektronicznych przez cudzoziemców, zamieszczanych w systemie S24 podczas procedury rejestracji spółki, można tego dokonać w trojaki sposób: przy pomocy podpisu kwalifikowanego (w tym miejscu gorąco polecamy skorzystanie z naszego innowacyjnego rozwiązania i możliwości zakupu wirtualnego e-podpisu kwalifikowanego Simply Sign – mobilnego, innowacyjnego rozwiązania technologicznego, służącego do podpisywania wszelkich dokumentów elektronicznych – tutaj link do artykułu), Profilu Zaufanego (rozwiązanie to możliwe jest jednak jedynie dla posiadaczy numeru PESEL oraz pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych) lub podpisu osobistego (za pomocą e-dowodu czyli dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną, w którego pamięci zapisane są dane identyfikujące jego właściciela, w tym chociażby jego zdjęcie biometryczne).

Co istotne dla przedsiębiorcy zagranicznego, sama procedura rejestracji spółki z o. o. przez Internet nie jest jeszcze kompleksowym zadośćuczynieniem wszystkim formalnościom związanym z założeniem nowego podmiotu gospodarczego w Polsce przez cudzoziemca. Należy bowiem pamiętać o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego spółki, nadaniu numerów REGON i NIP, (NIP-u 8) czy rejestracji VAT, (VAT-u UE) a także oświadczeniu o pokryciu kapitału zakładowego.

Swoistym novum jest także fakt, że każdy przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz akcyjnej (z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych), również przedsiębiorca będący cudzoziemcem, musi zgłosić informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Co do zasady powinien to uczynić w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki.

Rejestracja spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
przez cudzoziemca w sposób tradycyjny
– przed notariuszem

Kolejną metodą założenia spółki z o. o. przez cudzoziemca w Polsce jest zawarcie umowy spółki w tzw. formie tradycyjnej czyli w formie aktu notarialnego, podpisanej przed notariuszem. W odniesieniu do wyżej omówionej procedury rejestracji spółki z o. o. przez Internet, czyli tej za pośrednictwem portalu S24 odmienności dotyczą jedynie procesu samej rejestracji spółki z o.o., natomiast podstawy i zasady funkcjonowania, także w kontekście reżimu prawnego dla tak założonych spółek z o.o.  pozostają identyczne. Jednym z niekwestionowanych plusów zawiązania spółki z o. o. w sposób tradycyjny jest możliwość stworzenia umowy spółki z o.o. zupełnie od podstaw. Założenie spółki przez cudzoziemca przez Internet daje bowiem zdecydowanie mniejsze możliwości ukształtowania jej wedle uznania, preferencji czy tych związanych z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorcy zagranicznego.

Kancelaria LTD Solutions posiada bowiem całe gros klientów zagranicznych, którzy potrzebują rozwiązań dużo bardziej skomplikowanych czy po prostu regulacji umownych o bardziej rozbudowanym czy skonkretyzowanym charakterze.

Metoda tradycyjna wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami notarialnymi (w tym tytułem taksy notarialnej). Dodatkowo, jeśli wspólnik zawiązujący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie włada biegle językiem polskim, musi się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z obecnością tłumacza przysięgłego przy podpisywaniu umowy zawieranej przed notariuszem.

Zakup gotowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
dla cudzoziemca

Aby nabyć taką gotową spółkę i rozpocząć działalność gospodarczą niemalże od zaraz, klient zagraniczny powinien:

  • skontaktować się z nami oraz omówić szczegóły dotyczące przyszłej transakcji, w szczególności w zakresie preferencji i życzeń dotyczących konkretnych parametrów już gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • wysłać (choćby przy pomocy wiadomości e-mail) szereg dokumentów, enumeratywnie i szczegółowo wymienionych przez doradcę naszej Kancelarii,
  • udać się do notariusza, przy tym obowiązek osobistego stawiennictwa u notariusza dotyczy wyłącznie osób, które zostały wybrane na członków zarządu spółki, w dodatku tylko tych umocowanych do jej reprezentowania;
  • ostatnim krokiem będzie już tylko dokonanie stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz wszelkie formalności z tym związane, Kancelaria Finansowa LTD Solutions bierze na siebie, odciążając klienta zagranicznego od szeregu czynności dokonywanych już bezpośrednio przed Sądem rejestrowym.

Zakup takiej gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwoli zatem klientowi zagranicznemu zaoszczędzić cenny czas oraz wyeliminuje konieczność osobistego stawiennictwa w Polsce. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w ustaleniu przez przedsiębiorcę zagranicznego terminu zawarcia umowy przed notariuszem dla wszystkich wspólników czy trudności związanych ze swobodą przemieszczania się podczas pandemii, można oczywiście udzielić tym wszystkim wspólnikom pełnomocnictw. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, takie pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, a jeżeli zostanie sporządzone poza granicami kraju i w obcym języku – niezbędne będzie dokonanie tłumaczenie przysięgłego oraz apostille, czyli poświadczenia autentyczności dokumentu, wymagane dla wszelkich dokumentów urzędowych wydawanych w państwach objętych Konwencją Haską.

Można tylko dodać, że taka gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest już w pełni zarejestrowana, posiada REGON, NIP, numer KRS oraz VAT-UE. Każda z gotowych spółek jest ponadto optymalnie skonfigurowana, by nie wymagała nieustanego dokonywania zmian przez cudzoziemców, co wiąże się przecież z dodatkowymi kosztami. Decydując się na nabycie gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorca zagraniczny może mieć pewność, że została ona prawidłowo zarejestrowana, posiada wszelkie niezbędne dokumenty rejestrowe i daje możliwość praktycznie natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
dla obcokrajowca
– spółki „szyte na miarę”

To również niezwykle wygodne i szybkie rozwiązanie, które różni się od zakupu gotowej spółki jedynie tym, że przy naszej pomocy, przedsiębiorca zagraniczny dokonuje rejestracji nowego podmiotu, wskazując konkretne parametry i wytyczne, tak co do nazwy spółki, miejsca siedziby spółki, czy przedmiotu działalności spółki w zakresie kodów PKD oraz wszelkich innych danych. A zatem, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w tej opcji „szyta dla cudzoziemca na miarę”, zgodnie z podanymi kryteriami. Tutaj nie ma konieczności dokonywania zmian już zarejestrowanego podmiotu (za wyjątkiem zmian udziałowców), wchodzącego w skład naszej bazy gotowych spółek, tylko spółka taka powstaje od zera, zgodnie z przekazanymi parametrami. Rzecz jasna, by takie rozwiązanie miało sens i przysporzyło przedsiębiorcy zagranicznemu wymiernych korzyści poprzez uniknięcie osobistego stawiennictwa w Polsce i konieczności dokonywania szeregu formalności (wyrobienia numeru PESEL i EPUAP), początkowo spółka o wskazanych przez cudzoziemca parametrach zostaje nabyta na rzecz innych podmiotów, następnie, jak przy zakupie gotowej spółki, dokonana zostanie przed notariuszem transakcja sprzedaży udziałów tej spółki już na wskazane przez przedsiębiorcę zagranicznego osoby. Rozwiązanie to jest korzystne w sytuacji, gdy klient zagraniczny  nie potrzebuje spółki z konkretnym stażem czy wypracowaną historią bilansową, choćby w zakresie osiąganych przez spółkę zysków czy strat.

To jeszcze nie koniec korzyści dla cudzoziemców wynikających z prowadzenia biznesu w Polsce…

Warto wskazać, iż fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca w Polsce ułatwia w sposób istotny procedurę uzyskania przez niego wizy czy karty stałego pobytu w Polsce. Jako wspólnik czy członek zarządu spółki z o. o., cudzoziemiec będzie mógł skutecznie ubiegać się o powyższe uprawnienia właśnie w celu prowadzenia nowo zawiązanej działalności gospodarczej w Polsce.