Skip to main content
Strona główna » Blog o sprzedaży spółek i ich prawach » Porady » Jak założyć oddział spółki / firmy zagranicznej w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa polskiego, zagraniczny przedsiębiorca, w celu wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski, może zdecydować się otworzenie oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Należy przy tym pamiętać, iż przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział spółki zagranicznej w Polsce oznacza niezależną pod względem organizacyjnym oraz majątkowym część działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemca firmy na obszarze Polski.

Zastanawiając się, jak założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce, należy pamiętać, że polskie przepisy ustawy dotyczącej swobody działalności gospodarczej wyróżniają dwa tryby rejestracji oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (w zależności od tego, czy przedsiębiorca zagraniczny pochodzi z państwa należącego do UE lub EFTA bądź z kraju, które nie należy do żadnej z tych wspólnot). Przedsiębiorcy z krajów członkowskich UE mogą zakładać oddziały przedsiębiorstw na takich samych zasadach, do polscy obywatele.

Z chęcią odpowiemy na każde pytania:

+ 48 666 303 520

O czym pamiętać?

By utworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce, konieczne jest podanie informacji dotyczących:

  • Miejsca prowadzenia działalności oraz adresu oddziału,
  • Nazwisk oraz adresów członków zarządu zagranicznego przedsiębiorcy, zasad reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy oraz nazwisk i adresów członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej (o ile taka została powołana),
  • Danych osobowych (w tym numery PESEL), adresu w Polsce oraz stanowiska osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorca w polskim oddziale firmy,
  • Przedmiotu działalności realizowanej przez utworzony oddział, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej – przedmiot działalności oddziału nie może być szerszy niż przedmiot działalności przedsiębiorcy za granicą, jednak też nie powinien być węższy.

Spółki zagraniczne
– rejestracja

Kolejnym krokiem jest rejestracja oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Do zarejestrowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

  • Decyzja właściwego organu zagranicznego przedsiębiorcy w sprawie utworzenia oddziału oraz miejsca jego działalności,
  • Decyzja dotycząca wyznaczenia osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego w powołanym oddziale,
  • Uwierzytelniona kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie (kopia umowy powinna być poświadczona przez notariusza, a wersja w języku polskim powinna zostać przygotowana przez tłumacza przysięgłego),
  • Poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale firmy,
  • Odpis z właściwego rejestru zagranicznego przedsiębiorcy wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem,
  • Dokument potwierdzający, że pomiędzy państwem zagranicznego przedsiębiorcy a Polską jest spełniona tzw. zasada wzajemności (w sytuacji, kiedy przedsiębiorca pochodzi z kraju należącego do UE, zasada ta jest spełniona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

Leave a Reply