Skip to main content

Co to jest nowy polski ład?

O nowym polskim ładzie napisano już naprawdę sporo. W zasadzie każda instytucja finansowa czy też profesjonalnie zajmująca się doradztwem podatkowym oraz prawnym szczegółowo opisała i oceniła założenia nowego polskiego ładu, wydając na niego swój subiektywny „wyrok”. W Internecie nie brakuje zarówno głosów aprobujących, jak i tych krytycznie odnoszących się do proponowanych zmian (głównie podatkowych) uderzających w szeroko pojęty sektor biznesowy. Nas, jako podmiot specjalizujący się w tworzeniu nowych profilów biznesowych oraz doradztwie w doborze najodpowiedniejszej formy prowadzenia biznesu w Polsce, interesują głównie założenia regulujące nowe zasady rozliczania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, tj. spółki z o. o., spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandyto-akcyjnej.

Nowy polski ład niewątpliwie wywrze znaczący wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorców – również prowadzących biznes w formie spółek prawa handlowego, jednak odpowiedź na pytanie czy zaproponowane zmiany będą dla nich korzystne czy nie, zależeć będzie głównie od profilu i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak można odczytać na stronach „rządowych”, wprowadzając założenia nowego polskiego ładu, władza kierowała się przede wszystkim koniecznością odbudowy polskiej gospodarki po negatywnych skutkach pandemii koronawirusa. Nowy ład ma, zdaniem rządzących, zmniejszyć powstałe wskutek utraty dochodów nierówności społeczne i stworzyć „lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli”.
Założenie to, jakkolwiek brzmiące niczym enigmatyczny „język korzyści”, jest z całą pewnością godne aprobaty, pozostaje jednak pytanie czy zaproponowane zmiany w istocie spełnią jego zaszczytny cel…

Nowy polski ład – dwie strony medalu

Oczywiście na stronie rządowej możemy przeczytać o nowym polskim ładzie wyłącznie w samych superlatywach. Rząd hołubi szczególnie zmiany związane z wprowadzeniem wyższej kwoty wolnej od podatku (do kwoty 30 tys. zł) oraz ustaleniem wyższego progu podatkowego (do kwoty 120 tys. zł). Zachwala również szereg mechanizmów zmniejszających obciążenia podatkiem i składką, ustalenie niższych stawek ryczałtów czy estoński CIT, a także preferencje podatkowe dla firm tzw. rozwijających się czy zdobywających nowe rynki, wśród których wskazują w szczególności na ulgę na IPO, Venture Capital czy ulgę konsolidacyjną.

W dużym skrócie i uproszczeniu, program „nowy polski ład” wymienia 10 podstawowych filarów podlegających zmianom. Pod pojęciem „plan na zdrowie” wskazuje na szereg korzyści dla obywateli, wśród których wymienia aż 7% PKB na sektor zdrowia, nowy program badań profilaktycznych, a także zniesienie limitów przyjęć u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny. Pod pojęciem „uczciwa praca – godna płaca” rząd opisuje szereg zmian dla pracowników, w tym wyżej wspomnianą obniżkę podatków przez obniżenie kwoty wolnej, podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł, a także likwidację luki w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn, poprzez możliwość zażądania informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same obowiązki. Rząd zapewnił także o wzmocnieniu edukacji antydyskryminacyjnej. Wśród dodatkowych założeń znalazło się m.in. pełne oskładkowanie umowy zlecenie, czego efektem ma być ograniczenie wykorzystania tego typu umowy cywilnoprawnej, zwanej „śmieciówką”, na poczet preferowanej formy zatrudnienia czyli umowy o pracę.

Rząd planuje także szereg działań w celu zachęcania firm do otwierania filii w mniejszych miejscowościach. Pod hasłem „dekada rozwoju” możemy poczytać o planowaniu nowych inwestycji, a co za tym idzie stworzeniu ok. 500 tys. nowych miejsc pracy, szeregu subwencji inwestycyjnych dla samorządów, a także polonizacji zamówień publicznych, poprzez otwarcie rynku zamówień publicznych na rodzimy – krajowy sektor małych i średnich przedsiębiorców. „Rodzina i dom w centrum życia” to program skierowany do polskich rodzin, którym rząd oferuje m. in. możliwość zakupu mieszkania bez konieczności dokonywania wkładu własnego czy też ogranicza formalności przy zakupie domu do 70m2, nadto oferuje rozwiązania służące zwiększeniu elastyczności pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych oraz ma na celu otwarcie powszechnego i bezpłatnego dostępu do badań prenatalnych.

Najważniejsze zmiany w sektorze rolniczym to nowelizacja kodeksu rolnego, oddzielającego małych rolników od dużych, większa kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, a także uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Rząd zaplanował również m. in. przeprowadzenie cyfryzacji całego procesu obsługi rolnika, który wszelkie formalności związane choćby z ubieganiem się o dopłaty bezpośrednie czy podatki na ziemię będzie mógł załatwić on-line.

W sektorze edukacji i kultury mieści się m.in. Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19, Zielona Szkoła, a w jej ramach ponad 1000 tzw. „zeroemisyjnych” placówek, a także program „Świetlica”, który ma zapewnić opiekę nad dziećmi pracujących rodziców. Dalej, pod hasłem „dobry program dla firm” mieści się szereg założeń skierowanych względem mikroprzedsiębiorców, w tym ulgi podatkowe na automatyzację i robotyzację produkcji, a także tzw. interpretacje 590 czyli możliwość wystąpienia o interpretację do Ministra Finansów (w miejsce wcześniejszej konieczności uzyskania szeregu odrębnych rozstrzygnięć w kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu instytucjach), która będzie zawierać wiążącą i w pełni kompleksową decyzję na temat całości opodatkowania planowanej inwestycji.

W ramach panelu czysta energia i czyste powietrze mieści się szereg założeń klimatycznych, w tym m. in. działania wymierzone w osiągnięcie globalnych i europejskich celów klimatycznych, poprzez m. in. sprawiedliwą transformację energetyczną, rządowy program małej gazyfikacji wyspowej czy zwalczanie wysp ciepła w miastach, a także rozwój technologii wodorowej czy tworzenie farm wiatrowych na morzu, a także planowana budowa elektrowni jądrowej. W ramach założeń „Cyber Poland 2025” rząd podejmie szereg działań zmierzających do maksymalizacji cyfryzacji w wymianie i dostępie do informacji publicznej, a także zapewnienia ochrony danych osobowych i walce z cyberprzestępczością.

Ostatni z programów czyli „Złota jesień życia” skierowany jest do seniorów, a wśród nadrzędnych założeń mieści zlikwidowanie podatku dla emerytur do 2.500 zł, zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego czy na wzór amerykański, stworzenie placówek „łączących pokolenia” czyli integrujących dzieci z seniorami, poprzez połączenie dziennych domów opieki z przedszkolami.

Wśród głównych założeń wymierzonych w sektor biznesowy możemy odnaleźć:

– estoński CIT czyli ryczałt od przychodów spółek prawa handlowego;
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w tym obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż, np. IT (nowa stawka 12%) czy architektów (nowa stawka 14%). Dodatkowo zmianie uległy kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego, ponieważ od stycznia 2022 r. ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła;
– wsparcie ekspansji i rozwoju firm czyli korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców planujących rozwój lub ekspansję;
– karta podatkowa czyli stała, wynikająca z Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego kwota opodatkowania;
– opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli wedle skali podatkowej ze stawką 17% lub 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł;
– zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej poprzez uzależnienie jej wysokości od osiągniętego dochodu lub przychodu (przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, zaś Ci rozliczający się w formie ryczałtu w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów).
– rozmaite ulgi dla przedsiębiorców wdrażających innowacje;
– podatek liniowy czyli opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wedle stałej stawki 19% niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Przy tym wskazać trzeba, iż dotyczy to jedynie dochodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej, a także dochodów z udziałów w spółce niebędącej osobą prawną czyli spółce cywilnej oraz spółkach osobowych tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Jak zmiany nowego polskiego ładu przedkładają się na praktykę?

Nie ulega wątpliwości, iż tak doniosłe zmiany w sposobie rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego powodują, że przedsiębiorcy, w tym gros naszych klientów, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, zastanawiają się nad ewentualną zmianą formy opodatkowania swojego biznesu. Zgodnie z tym co powyżej, aktualnie dostępne możliwości to zarówno opodatkowanie na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej), podatkiem liniowym lub opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wydaje się jednak, iż wybór najdogodniejszej formy opodatkowania zależy wyłącznie od indywidualnych cech Państwa biznesu, tak co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa indywidualnych planów inwestycyjnych, wszelkich założeń czy planów biznesowych, rozmiarów działalności gospodarczej i osiąganych przychodów i dochodów, a także faktu zatrudniania pracowników oraz ich liczby.

Nowy polski ład – kiedy wchodzi w życie?

W tej kwestii, doradcy podatkowi i inwestycyjni Kancelarii LTD Solutions pozostają do Państwa pełnej dyspozycji i zapraszają do skorzystania z konsultacji prawno-podatkowych w kontekście nowelizacji przepisów w ramach realizacji nowego polskiego ładu, które wejdą w życie już od stycznia 2022 r.

Niewątpliwie warto znać swoje prawa i upewnić się czy aktualna forma opodatkowania Państwa biznesu w kontekście zapowiadanych zmian jest na pewno tą najbardziej optymalną i korzystną z ekonomicznego punktu widzenia!

Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Reply