Skip to main content
Strona główna » Blog o sprzedaży spółek i ich prawach » Aktualności » Zmiany w podatku CIT – Spółki z o. o.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najważniejsze zmiany

O czym była już mowa w artykule poprzednim, prawo podatkowe charakteryzuje bardzo duża dynamika zmian. Gdyby zechcieć prześledzić historię nowelizacji ustaw podatkowych, nie ma takiego roku, które byłoby wolne od modyfikacji.

Przedsiębiorcy powinni zatem śledzić przepisy ich dotyczące, gdyż zgodnie z zasadą ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi oraz nikogo nie usprawiedliwia. W orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, iż przedsiębiorca w ramach „należytej staranności”, która często implikuje takie bądź inne skutki prawne, obowiązany jest między innymi do znajomości przepisów prawa, w szczególności zaś znajomości treści aktów normatywnych bądź ich części, które są związane z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zadośćuczynieniu ich powinnościom, poniżej w wielkim skrócie i uproszczeniu przedstawione zostaną zmiany przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Warto rozpocząć od wyartykułowania głównej idei, przyświecającej ustawodawcy, którą kierował się planując, a później wdrażając w życie przedmiotowe zmiany. Przede wszystkim ustawodawca miał na celu zwiększenie kontroli publicznej przedsiębiorców. Cel ten osiągnąć zamierza poprzez weryfikację działalności przedsiębiorców pod kątem poprawności rozliczania się z fiskusem. Warto podkreślić, iż weryfikacja jako taka, była i jest praktykowana, dlatego skłaniam się ku stwierdzeniu, iż ustawodawca ma na celu raczej wzmożenie tejże weryfikacji, mówiąc zaś wprost, ma na celu zwiększenie efektywności ściągania należności podatkowych. Dotyczy to również niejako „kontroli miejscowej”, czyli sprawdzania czy podatki są uiszczane w miejscu, w którym przedsiębiorca generuje zysk.

Czego dotyczą zmiany w podatku CIT

I tak, minister właściwy do spraw finansów publicznych ma możliwość upublicznienia informacji zawierających dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Dotyczyć to ma także podatników nie spełniających powyższej przesłanki, którzy działają w formie tzw. podatkowej grupy kapitałowej. Ci podlegać będą kontroli niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Plan jest taki, aby do końca września 2018 r. upublicznić informacje o wszelkich rozliczeniach z fiskusem (za lata 2012-2018) wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych. Informacje takowe mają być docelowo publikowane każdego roku kalendarzowego do końca września i aktualizowane co kwartał w każdym kolejnym roku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie podawał do publicznej wiadomości indywidualne dane podatników, które zawarli w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym dane te zostały podane do publicznej wiadomości.  Dane te znajdą się w Biuletynie Informacji Publicznej. (Art. 27b. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)”Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra corocznie, w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości”. Ustawa przewiduje również obowiązek kwartalnej aktualizacji publikowanych danych według ściśle określonych zasad, które wynikają z poniżej przytoczonej regulacji prawnej: (Art. 27b. 8. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)Indywidualne dane podatnika podane do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.

Warto wspomnieć o prawie podatnika do złożenia wniosku o usunięcie bądź sprostowanie upublicznionych danych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie zobowiązany merytorycznie ustosunkować się do powyższego wniosku i w efekcie albo (w drodze decyzji) odmówić dokonaniu wyartykułowanej prośby albo przychylić się do jej wykonania poprzez faktyczne usunięcie, tudzież sprostowanie tych danych, które są niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

apl. radc. Hanna Elżbieta Błaszczyk